Vidyaashram

IIT -JEE Result

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Md. Akaram Khan

Percentage :- 97.87 %

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Manan Bhardwaj

Percentage :- 97.33 %

Navneet Singh

Percentage :- 95.41 %

Devansh Mishra

Percentage :- 95.37 %

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Prashant Kumar

Percentage :- 95.18 %

(AIR) RANK

Pushpendra Singh

AIR RANK- 78

NEET UG 2019

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Vishesh Sachan

AIR RANK- 1517

NEET UG 2019

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Manan Bhardwaj

AIR RANK- 2242

JEE ADV 2019

Pushpendra Singh

AIR RANK- 78

NEET UG 2019

BOARD RESULT

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Ankit Kumar

Percentage :- 97.2 %

Samriddhi

Percentage :- 97 %

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Mahi Saxena

Percentage :- 97 %

Nikita Sinha

Percentage :- 96.5 %

Harsh

Percentage :- 96.4 %

Shikhar

Percentage :- 96.2 %

Samriddhi

Percentage :- 96 %

Ayush

Percentage :- 96 %

NEET / AIIMS

Muddasshir Siddiqui

Marks :- 638 / 720

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Simran verma

Marks :- 629 / 720

Vaibhav Verma

Marks :- 622 / 720

Best Coaching in Lucknow - Vidyaashram

Shahrukh Hasan

Marks :- 619 / 720

Sayma Khatoon

Marks :- 615 / 720

Mohd. Anas Ahmed

Marks :- 608 / 720

Rishab

AIR :- 726

Saurabh Prajapati

AIR :- 1808

Ayushi Garg

AIR :- 2063

Rajesh

AIR :- 2428

Nivriti Singh

AIR :- 3263

Lalit Prakash

AIR :- 3959